e-Arkusz

Czym jest e-Arkusz?

Jest kompleksowym modułem stworzonym od podstaw przez Perfektus System, umożliwiającym przekazywanie ustawowo określonych informacji pomiędzy placówką oświatową i organem prowadzącym, zazwyczaj gminą.

Co zawiera nasz e-Arkusz?

 • plany nauczania dla danego typu szkoły;
 • liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • wykaz kadry pedagogicznej;
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 • wykaz uczniów, w tym uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych;
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
 • czas pracy przedszkola, poszczególnych oddziałów oraz ich liczbę;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

Nasz e-Arkusz daje możliwość przekazywania tych wszystkich informacji w postaci skonsolidowanego Arkusza do prowadzącego placówkę oświatową organu – zazwyczaj gminy.

Co daje nasz program gminom?

 • dostęp do przesłanego przez szkołę Arkusza lub aneksu;
 • możliwość jego zatwierdzenia lub odrzucenia;
 • system komunikacyjny, pozwalający na kontakt z placówką oświatową w celu ustalenia poprawek w Arkuszu;
 • historię zmian w Arkuszu lub aneksie;
 • wyszukiwarkę i porównywarkę Arkuszy i aneksów;
 • raporty dotyczące m.in. nauczycieli, uczniów, przedmiotów, etatów i innych.

Co wyróżnia nasz Arkusz?

 • prosty, przejrzysty i intuicyjny interfejs pozwalający na szybkie wprowadzenie wszystkich wymaganych przez oddział nadzorujący informacji;
 • zaawansowany system kontrolujący poprawne wprowadzanie informacji na każdym etapie tworzenia Arkusza;
 • rozbudowany system raportów dających szybki dostęp do statystyk;
 • wbudowane narzędzie do edycji parametrów modułu, umożliwiające jego konfigurację zarówno od strony szkoły jak i np. gminy, pozwalające dostosować e-Arkusz do zmieniających się przepisów teraz i w przyszłości.

Czym jest e-Arkusz?

Jest kompleksowym modułem stworzonym od podstaw przez Perfektus System, umożliwiającym przekazywanie ustawowo określonych informacji pomiędzy placówką oświatową i organem prowadzącym, zazwyczaj gminą.

Co zawiera nasz e-Arkusz?

 • plany nauczania dla danego typu szkoły;
 • liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • wykaz kadry pedagogicznej;
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
 • wykaz uczniów, w tym uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych;
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
 • czas pracy przedszkola, poszczególnych oddziałów oraz ich liczbę;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.

Nasz e-Arkusz daje możliwość przekazywania tych wszystkich informacji w postaci skonsolidowanego Arkusza do prowadzącego placówkę oświatową organu – zazwyczaj gminy.

Co daje nasz program gminom?

 • dostęp do przesłanego przez szkołę Arkusza lub aneksu;
 • możliwość jego zatwierdzenia lub odrzucenia;
 • system komunikacyjny, pozwalający na kontakt z placówką oświatową w celu ustalenia poprawek w Arkuszu;
 • historię zmian w Arkuszu lub aneksie;
 • wyszukiwarkę i porównywarkę Arkuszy i aneksów;
 • raporty dotyczące m.in. nauczycieli, uczniów, przedmiotów, etatów i innych.

Co wyróżnia nasz Arkusz?

 • prosty, przejrzysty i intuicyjny interfejs pozwalający na szybkie wprowadzenie wszystkich wymaganych przez oddział nadzorujący informacji;
 • zaawansowany system kontrolujący poprawne wprowadzanie informacji na każdym etapie tworzenia Arkusza;
 • rozbudowany system raportów dających szybki dostęp do statystyk;
 • wbudowane narzędzie do edycji parametrów modułu, umożliwiające jego konfigurację zarówno od strony szkoły jak i np. gminy, pozwalające dostosować e-Arkusz do zmieniających się przepisów teraz i w przyszłości.

Paweł Głuch

Potrzebujesz więcej informacji

Wdrożeniowiec, Informatyk

tel. 600 985 949
Email: pawel.gluch@eszkola24.pl

Dziennik elektroniczny

Tylko dla placówek oświatowych

Zapisz się

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymać wersję demo

Dostęp tylko po potwierdzeniu

  Chcesz dowiedzieć się więcej

  • 41 3144811