Mając na uwadze obecną sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia epidemicznego, a co się z tym wiąże koniecznością nauki zdalnej, uruchomiliśmy nowy moduł w naszym dzienniku. Jako pierwszy dziennik w Polsce stworzyliśmy pełny system nauczania zdalnego.

System wspomaga nauczanie na odległość oraz daje możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. Nowy moduł dziennika usprawnia komunikację pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Reguluje organizację kształcenia wykorzystując innowacyjne metody nauki na odległość oraz umożliwia zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów. Stały kontakt z nauczycielami wspomaga motywację uczniów i daje możliwość wsparcia dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także dba o ich bezpieczeństwo w sieci. System zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich danych zamieszczanych w sieci zgodnie z wytycznymi GIODO.

KONTO NAUCZYCIELA – moduł ten wspomaga nauczycieli w realizowaniu pracy dydaktycznej m.in. poprzez możliwość udostępniania uczniom materiałów multimedialnych oraz dołączania do prac domowych załączników z zadaniami i kartami pracy w dowolnym formacie. Nauczyciel ma możliwość przeglądania zadanych prac domowych tylko w klasach, w których uczy. Zapewnia to nauczycielowi bardzo szybki dostęp do wszystkich zadanych prac domowych z możliwością podziału na poszczególne klasy.

KONTO NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY – moduł ten wspomaga organizację pracy zdalnej wychowawcy klasy. Ma on możliwość przeglądania zadanych prac domowych w klasach, w których uczy oraz przeglądania prac domowych zadanych przez innych nauczycieli dla klasy, w której pełni wychowawstwo.

KONTO DYREKTORA – moduł wspiera dyrektora szkoły w zdalnym zarządzaniu pracą placówki oraz zapewnia nadzór nad realizacją podstawy programowej.

KONTO UCZNIA/RODZICA – moduł daje możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji ze szkołą. Pozwala na odbieranie zadanej przez nauczycieli pracy domowej wraz z załącznikami oraz umożliwia  odsyłanie przez uczniów wykonanych prac np.: wypracowań, zdjęć rozwiązanych przez siebie zadań. Moduł zapewnia stały dostęp rodzica do wszelkich informacji dotyczących zdalnej nauki dziecka.